Welcome to Young Wrexham! Please sign up or login

Careers Wales // Gyrfa Cymru

Careers Wales // Gyrfa Cymru

Careers Wales provides free, careers information, advice and guidance to help you make decisions about education,employment, courses, jobs and training.

Find what you need online!

Use www.careerswales.com to help you find out more about your options and plan your next steps.

 • Use Search to find information on a huge range of careers and what you need to get into those careers.
 • Watch videos and read case studies and feature articles
 • Click on Education and Courses to look for full or part time courses or work based training and information on funding for them.
 • Get information and advice on going to university or taking a gap year
 • Look at information on job trends so you get an idea of what jobs and skills are in demand.
 • Select Jobs and Training to find out how and where to look for jobs and for advice on CV writing, application forms and interview techniques or for information on self-employment and what to do if you are facing redundancy.
 • Search and apply for Jobs Growth Wales and Apprenticeship vacancies
 • Create and save your CV in our CV builder.

Need to ask a question? Try Careers Wales Connect

Web chat: Chat to us live online from www.careerswales.com using Web Chat

Email us: post@careerswalesgyrfacymru.com


Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaol am ddim i helpu ti i wneud penderfyniadau am addysg, cyflogaeth, cyrsiau, swyddi a hyfforddiant.

Darganfod beth rwyt ti angen ar-lein!

Defnyddia www.gyrfacymru.com i helpu ti i ddarganfod mwy am dy opsiynau ac i gynllunio'r camau nesaf.

 • Chwilia'r wefan i ddarganfod gwybodaeth am amrediad enfawr o yrfaoedd a beth fydd angen arnat ti i weithio yn y gyrfaoedd hyn.
 • Gwylia fideos a darllen astudiaethau achos ac erthyglau.
 • Clicia ar Addysg a Chyrsiau i chwilio am gyrsiau rhan amser neu lawn amser neu hyfforddiant sy'n seiliedig ar waith a gwybodaeth am yr ariannu sydd ar gael.
 • Darganfod gwybodaeth a chyngor am fynd i'r brifysgol neu gymryd blwyddyn i ffwrdd.
 • Edrych ar wybodaeth am dueddiadau swyddi er mwyn i ti gael syniad o ba waith a sgiliau sydd â galwad mwy.
 • Dewis Swyddi a Hyfforddiant i ddarganfod sut a ble i chwilio am swyddi ac am gyngor ar ysgrifennu CV, ffurflenni cais a thechnegau cyfweld neu am wybodaeth ar hunangyflogaeth a beth i wneud os wyt ti'n wynebu colli swydd.
 • Chwilio ac ymgeisio am Twf Swyddi Cymru a swyddi gwag Prentisiaethau
 • Creu a chadw dy CV yn ein hadeiladwr CV

Angen gofyn cwestiwn? Cysyllta â Chyswllt Gyrfa Cymru

Sgwrs ar-lein: Siarada gyda ni yn fyw ar-lein o www.gyrfacymru.com gan ddefnyddio Sgwrs Ar-lein

E-bostia ni:post@careerswalesgyrfacymru.com

Contact Details

Contact Address:
53 Charles Street
Cardiff
CF10 2GD
(National Office)
Phone Number:
0800 028 48 44
Email Address:
[javascript protected email address]
Website URL:
www.careerswales.com

Opening Hours

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.